پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد

برگزاری پنجمین سمینار آنالیز غیرخطی و بهینه سازی

 

برگزاری پنجمین سمینار آنالیز غیرخطی و بهینه سازی 

زمان : 30-29 اردیبهشت 1401

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ( دانشکده علوم پایه گروه ریاضی) 


نظرات کاربران